Adatvédelmi információk

Szolgáltató neve: Acélos Balázs egyéni vállalkozó
Szolgáltató székhelye: 7100 Szekszárd, Bezerédj u. 32.
A szolgáltató telefonszáma: + 36302355278
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe:
falmatrica@falmatrica.com
A szolgáltató nyilvántartási száma: 35237515
A szolgáltató adószáma: 78180811-1-37
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatala Okmányirodai Osztály Szekszárd
A szerződés nyelve: magyar 
A tárhely-szolgáltató neve: ShopRenter.hu Kft.
A tárhely-szolgáltató címe: 4028 Debrecen, Kassai út 129. III/304.
A tárhely-szolgáltató e-mail címe: 
info@shoprenter.hu
A tárhely-szolgáltató weboldala: 
www.shoprenter.hu

Én, mint a falmatrica.com / falmatricak.shoprenter.hu (továbbiakban falmatrica.com) üzemeltetője, Acélos Balázs egyéni vállalkozó 2018. május 25. napja előtt és után is biztosítom személyes adataid védelmét. Ezeknek az adatoknak a megadása nélkülözhetetlen ahhoz, hogy az általad leadott megrendeléseket teljesíteni tudjam. Rendeléskor csak nevet, postázási, számlázási és e-mail címet, valamint telefonszámot kérek. 

A falmatrica.com adatbázisában csak a megrendelésekkel kapcsolatos adataidat tárolom - másra nincs szükségem. Ez teszi lehetővé, hogy vásárolni tudj, a vásárlásról számlát tudjak kiállítani és hogy meg tudjalak különbözteti a többi vásárlótól, ha esetleg még valakit ugyanúgy hívnak, mint Téged. Ezen adatok alapján tudjuk a közöttünk létrejött szerződést teljesíteni és az itt megadott adatok szolgálnak a kapcsolattartásra is.

Ügyfélszolgálathoz, panaszkezeléshez és garanciához kapcsolódó adatkezelés

Az ügyfélszolgálatot a falmatrica@falmatrica.com címen és a +36302355278-as telefonszámon tudod elérni és itt kezelem a panaszokat is.
Ha nem sikerült zöld ágra vergődnünk, akkor az Európai Bizottság Online Vitarendezési Platformja tud segíteni az alábbi linken:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HU

Ilyen esetekben jegyzőkönyvet veszek fel, amely esetén jogszabály írja elő a kezelt adatok körét. Ilyen adatok többek között a neved, a címed, az általad vásárolt fogyasztási cikk megnevezése és az általad érvényesíteni kívánt jog.

Az ezzel kapcsolatos részletes tájékoztatót az Adatkezelési tájékoztatóban olvashatod.


Süti kezelés

A kényelmes vásárlás érdekében sütiket használok a tartalom és a közösségi funkciók biztosításához, a weboldal forgalmának elemzéséhez és reklámozás céljából.
Én így sütizek:

https://support.shoprenter.hu/hc/hu/articles/360001395228-Sütik-a-ShopRenteres-webáruházakban

 

Az adatkezeléssel kapcsolatosan a következő jogok illetnek meg Téged:

Tájékoztatáshoz, valamint a kezelt személyes adatokhoz való hozzáféréshez való jog

Mint személyes adatok kezelésében érintett, jogosult vagy arra, hogy visszajelzést kapj tőlem arra vonatkozóan, hogy személyes adataid kezelése folyamatban van-e nálam, és ha folyamatban van, akkor jogosult vagy arra is, hogy személyes adataidhoz és az ezzel kapcsolatos információkhoz hozzáférj. Ilyen információk többek között az általam végzett adatkezelés célja, a személyes adatok kategóriái, kikkel közlöm a személyes adataid és hogy ezeket meddig őrzöm meg.

Helyesbítés joga

Kérés esetén jogosult vagy arra, hogy a rád vonatkozó pontatlan személyes adatokat helyesbítsem. Ezzel kapcsolatban jogosult vagy arra is, hogy a hiányos személyes adataidat kiegészítsem.

Törléshez vagy más néven elfeledtetéshez való jog

Amennyiben az itt felsorolt indokok valamelyik fennáll, jogosult vagy arra, hogy kérésedre késedelem nélkül töröljem személyes adataidat. Ezek az indokok az alábbiak:

a) személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c) az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre vagy amennyiben az adatkezelés közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódna;

d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

f) a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Amennyiben az itt felsorolt indokok valamelyike fennáll, akkor jogosult vagy arra, hogy kérésedre korlátozzam a személyes adatok kezelését. Ezek az indokok az alábbiak:

a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az érintett ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

d) az érintett az Adatkezelő közérdeken vagy jogos érdeken alapuló adatkezelése kapcsán tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Amennyiben az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak a hozzájárulásoddal, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Adathordozhatósághoz való jog

Jogosult vagy arra is, hogy az általam kezelt, rád vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formában megkapd és jogosult vagy arra is, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsd anélkül, hogy ezt akadályoznám. Erre akkor van lehetőséged, ha az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik. Ezzel kapcsolatban közvetlen továbbításra is van lehetőséged.

Tiltakozáshoz való jog

Jogosult vagy arra, hogy a saját helyzeteddel kapcsolatos okból, bármikor tiltakozz a személyes adatait kezelése ellen, ha az adatkezelés például az Edigitalhoz kapcsolódó jogos érdeken alapul. Ezzel kapcsolatban azonban felhívjuk a figyelmed arra, hogy amennyiben megtiltod, vagy kéred az adatkezelés megszüntetését, akkor fennállhat az az eset is, hogy nem tudunk téged megfelelően kiszolgálni.

Visszavonás joga

Természetesen jogosult vagy arra, hogy hozzájárulásaidat bármikor visszavond. Ez alapján tehát, ha például feliratkoztál a hírlevelemre, akármikor le is iratkozhatsz róla. Mondjuk egyelőre nincs is hírlevelem.


Személyes adataid biztonsága

A falmatrica.com korszerű hardver és szoftver megoldásokat alkalmaz annak érdekében, hogy az adataid biztonságban legyenek. Ezek a rendszerek védik az adataidat a jogosulatlan hozzáféréstől, a megváltoztatástól, továbbítástól, nyilvánosságra hozataltól, törléstől illetve a megsemmisítéstől. A személyes adataidat csak a szabályzataimban meghatározott adatkezelők illetve munkatársaink ismerhetik meg. A biztonság érdekében között tűzfalakat, vírus- és behatolás védelmet, titkosítást és jelszavas védelmet használok.

 

Eljárás a fentebb ismertetett jogaid gyakorlásával kapcsolatban

Kérelmed beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatlak a jelen tájékoztatóban, illetve a hivatalos tájékoztatókban megtalálható jogok gyakorlásával kapcsolatos kérelmed nyomán megtett intézkedésről. Szükség esetén, amennyiben kérelmed túl összetett, illetve nagyon sok kérelem érkezik egyszerre, akkor ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.

Ezen információkat, illetve a tájékoztatásokat díjmentesen biztosítom.

A rendszerben tárolt személyes adataiddal és az adatkezeléssel kapcsolatos bármely kérdésedet, kérésedet juttasd el a falmatrica@falmatrica.com e-mail címre, illetve postán az Acélos Balázs, 7100 Szekszárd, Bezerédj u. 32. postacímre. Ehhez használhatod ezt a dokumentumot is.

Kérelmed megválaszolásához szükség van az alábbi információkra:
- neved
- regisztrációkor megadott email címed
- regisztrációkor megadott címed
- regisztrációkor megadott számlázási címed
- regisztrációkor megadott telefonszámod

Amennyiben e-mailben juttatod el kérelmedet, a regisztrációkor megadott email címről küldd el a megkeresést.

Tartsd szem előtt, hogy személyes adataid kezelésével kapcsolatban – az érdekedben – csak abban az esetben tudok felvilágosítást adni, illetve intézkedést tenni, ha személyazonosságodat hitelt érdemlően igazoltad.


Adatfeldolgozók

Személyes adataidat diszkréten kezelem, de a megrendelés teljesítése érdekében a hatályos jogszabályoknak megfelelően és hozzájárulásod alapján adatfeldolgozókat veszek igénybe.
Ilyen adatfeldolgozók többek között, de nem kizárólagosan:
- a futárszolgálatok
- a vállalatirányítási rendszer üzemeltetője
- a honlap üzemeltetője
- számviteli tevékenységet végző cég

Személyes adataidat nem adom el, az adatfeldolgozók önálló döntéseket nem hoznak.

Amennyiben kérdésed merül fel a jelen tájékoztatóval kapcsolatban, kérdéseidet itt teheted fel:

Acélos Balázs ev., mint Adatkezelő
7100 Szekszárd, Bezerédj u. 32. telefon: +36302355278, e-mail:
falmatrica@falmatrica.com

 

Jogorvoslati fórumok

Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel keress meg a jelen tájékoztatóban és szabályzataimban megadott elérhetőségek valamelyikén.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36-1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

Honlap: www.naih.hu

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Jogaid megsértése esetén ellenem, mint adatkezelő ellen bírósághoz fordulhatsz. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, én vagyok köteles bizonyítani. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – választásod szerint – a lakóhelyed vagy tartózkodási helyed szerinti törvényszék előtt is megindítható.